WETTELIJKE WAARSCHUWING

Deze juridische kennisgeving regelt de algemene voorwaarden voor toegang en gebruik van de website die toegankelijk is via de URL https://housesinthesun.net (hierna de website), die Houses In The Sun beschikbaar stelt aan internetgebruikers.
Het gebruik van de website impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van elk van de bepalingen in deze juridische kennisgeving. Bijgevolg moet de gebruiker van de website deze juridische kennisgeving zorgvuldig lezen bij elk van de gelegenheden waarin hij van plan is de website te gebruiken, aangezien de tekst kan worden gewijzigd naar goeddunken van de eigenaar van de website of vanwege een wetswijziging. , jurisprudentiële of zakelijke praktijk.

1.- EIGENDOM VAN DE WEBSITE.

Bedrijfsnaam: Gema Rodríguez Carrero
Naam van de eigenaar: Gema Rodriguez Carrero
Maatschappelijke zetel: Calle Anacardo 35
Plaats: Torre-Pacheco
Provincie: Murcia
C.P .: 30700
C.I.F./D.N.I.: 23026954K
Contact telefoon: 667592527
E-mail: info@housesinthesun.net
Registratiegegevens:

2.- OBJECT.

De website biedt gebruikers dezelfde toegang tot informatie en diensten van Houses In The Sun aan die mensen of organisaties die daarin geïnteresseerd zijn.

3.- TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEB.

3.1.- Gratis toegang tot en gebruik van de website.
Toegang tot de website is gratis voor de gebruikers.
3.2.- Gebruikersregistratie.
Over het algemeen is voor toegang tot en gebruik van de website geen voorafgaand abonnement of registratie van de gebruikers vereist.

4.- INHOUD VAN DE WEB.

De taal die door de eigenaar op internet wordt gebruikt, is Spaans. Houses In The Sun is niet verantwoordelijk voor het gebrek aan begrip of begrip van de taal van het web door de gebruiker, noch voor de gevolgen daarvan.
Houses In The Sun kan de inhoud zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, evenals deze verwijderen en wijzigen binnen het web, zoals de manier waarop ze worden geopend, zonder enige rechtvaardiging en vrij, zonder verantwoordelijk te zijn voor de gevolgen die ze kunnen hebben voor de gebruikers.
Het gebruik van de inhoud van het web om reclame of informatie van zichzelf of van derden te promoten, contracteren of verspreiden zonder de toestemming van Houses In The Sun, noch om reclame of informatie te verzenden met behulp van de diensten of informatie die aan beschikbaar voor gebruikers, ongeacht of het gebruik gratis is of niet.
De links of hyperlinks die derden in hun webpagina’s opnemen, die naar dit web zijn gericht, zijn bedoeld voor het openen van de volledige webpagina en kunnen niet direct of indirect valse, onnauwkeurige of verwarrende indicaties uitdrukken, noch worden ze opgelopen in oneerlijke of illegale acties in tegen huizen in de zon

5.- BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

Zowel de toegang tot de website als het ongeoorloofde gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erop staat, is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die deze uitvoert. Houses In The Sun is niet aansprakelijk voor enige consequentie, schade of schade die kan voortvloeien uit genoemde toegang of gebruik. Houses In The Sun is niet verantwoordelijk voor eventuele beveiligingsfouten of voor enige schade die kan worden toegebracht aan het computersysteem van de gebruiker (hardware en software), of aan de bestanden of documenten die daarin zijn opgeslagen, als gevolg van:
– de aanwezigheid van een virus op de computer van de gebruiker dat wordt gebruikt om verbinding te maken met de diensten en inhoud van internet,
– een storing van de browser,
– en / of het gebruik van niet-bijgewerkte versies ervan.
Houses In The Sun is niet verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid en snelheid van de hyperlinks die in het web worden opgenomen voor het openen van anderen. Houses In The Sun staat niet in voor de bruikbaarheid van deze links, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud of diensten waartoe de gebruiker via deze links toegang heeft, noch voor de goede werking van deze websites.
Houses In The Sun is niet verantwoordelijk voor virussen of andere computerprogramma’s die de computersystemen of apparatuur van gebruikers verslechteren of kunnen beschadigen bij het bezoeken van haar website of andere websites waartoe toegang is verkregen via links op deze website.

6.- GEBRUIK VAN “COOKIES” -TECHNOLOGIE.

De website gebruikt geen cookies of enige andere onzichtbare procedure om informatie te verzamelen wanneer de gebruiker er doorheen bladert, waarbij de vertrouwelijkheid en privacy ervan te allen tijde wordt gerespecteerd.
* ALS COOKIES WORDEN GEBRUIKT, RAADPLEEG DE COMMUNICATIE OVER HET GEBRUIK VAN COOKIES De website maakt gebruik van cookies, u kunt ons Cookiebeleid raadplegen, dat de vertrouwelijkheid en privacy te allen tijde respecteert.

7.- INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM.

Ze zijn eigendom van Houses In The Sun, alle industriële en intellectuele eigendomsrechten van het web, evenals de inhoud die het bevat. Elk gebruik van de website of de inhoud ervan mag uitsluitend privé zijn. Het is exclusief gereserveerd voor ………., Elk ander gebruik dat het kopiëren, reproduceren, verspreiden, transformeren, openbare communicatie of enige andere soortgelijke handeling inhoudt, van de gehele of een deel van de inhoud van het web, zodat geen enkele gebruiker dit deze handelingen uitvoeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Houses In The Sun

8.- PRIVACY- EN GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

Houses In The Sun garandeert de bescherming en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, van elk type die onze klantbedrijven ons verstrekken in overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonlijke gegevens.
Alle gegevens die door onze klantbedrijven aan Houses In The Sun of haar personeel worden verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand met persoonlijke gegevens dat wordt gemaakt en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van Houses In The Sun, essentieel om de door gebruikers gevraagde diensten te kunnen leveren.
De verstrekte gegevens zullen worden behandeld in overeenstemming met de verordening van veiligheidsmaatregelen (Koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december), in die zin heeft Houses In The Sun de beschermingsniveaus aangenomen die wettelijk vereist zijn, en heeft het alle technische maatregelen genomen om het toepassingsgebied ervan om verlies, misbruik, wijziging en ongeoorloofde toegang door derden te voorkomen. De gebruiker moet zich er echter van bewust zijn dat beveiligingsmaatregelen op internet niet onneembaar zijn. In het geval dat het passend oordeelt dat zijn persoonsgegevens worden overgedragen aan andere entiteiten, zal de gebruiker op de hoogte worden gebracht van de overgedragen gegevens, het doel van het bestand en de naam en het adres van de rechtverkrijgende, zodat hij in dit opzicht zijn ondubbelzinnige toestemming kan geven.
In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD, kan de gebruiker zijn recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen. Hiervoor dient u contact met ons op te nemen via info@housesinthesun.net

9.- TOEPASSELIJKE WETGEVING EN BEVOEGDE JURISDICTIE.

Deze juridische kennisgeving zal worden geïnterpreteerd en beheerst in overeenstemming met de Spaanse wetgeving. Houses In The Sun en de gebruikers, die uitdrukkelijk afstand doen van enige andere jurisdictie die met hen overeenkomt, onderwerpen zich aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van de gebruiker voor elke controverse die kan voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. In het geval dat de gebruiker buiten Spanje woonachtig is, onderwerpen Houses In The Sun en de gebruiker zich, uitdrukkelijk afstand van enige andere jurisdictie, aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats van Houses In The Sun

Hello!

Login to your account